Bã tươi & Bã khô (bã sấy)

Bã tươi & Bã khô (bã sấy)