Cồn công nghiệp vecni
Cồn công nghiệp vecni

Mô tả đầy đủ

Cồn công nghiệp vecni

- Cồn công nghiệp vecni được dùng để pha gôm cánh kiến, đánh vecni.

- Cồn vecni được sản xuất từ rỉ mật đường với nồng độ 96%